Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kazimierz

Brak opisu obrazka
Kazimierz

Wieś wzmiankowana jest w źródłach pn. Jaroslav (1198 i 1202), na cześć księcia opolskiego Jarosława, oraz Cazemiria (1213) na cześć księcia opolskiego Kazimierza. Po 1213r. książę Kazimierz dokonał lokalizacji osady na niemieckim prawie miejskim. Biskup Jarosław z Wrocławia darował cystersom z Lubiąża ziemię położoną w pobliżu granicy Moraw i Śląska celem założenia klasztoru. Przez ponad 200 lat wieś była najprawdopodobniej miasteczkiem (1213-1430). Dowodem, iż była miastem jest pieczęć ławy sądowej i herb Kazimierza z połowy XIV wieku. Kiedy Księstwo Opolskie przyłączono do Górnego Śląska, mnisi niemieccy nie chcieli pozostać w Kazimierzu i wrócili w rodzinne strony. Maleńkie, słabo zaludnione, rolnicze miasteczko, nie posiadające obwarowań w 1428r. zostało zniszczone przez husytów.

Do 1945r. istniały w Kazimierzu dwa majątki ziemskie – hrabiowski, od 1642r. w posiadaniu Oppersdorffów oraz drugi – probostwo Kazimierz, zw. Damasko, od 1810r. należący do rodu von Prittwitz.

Najstarszym obiektem jest kościół parafialny z XII w., oraz dworek z XVI w., obecnie niezamieszkały. Pierwotny kościół został spalony w 1428r. Kolejny był kilkakrotnie przebudowywany i restaurowany. Obecny, barokowy, został wybudowany w 1775r. (pamiątką po cystersach jest herb nad wejściem bocznym do kościoła).

W Kazimierzu znajdują się stanowiska archeologiczne: neolityczne i kultury łużyckiej.

Brak opisu obrazka
 Kazimierz

Das Dorf wird unter dem Namen Jaroslav (1198 und 1202), zu Ehren des Oppelner Fürsten Jarosław sowie als Kazimivia (1213) zu Ehren des Oppelner Fürsten Kazimierz urkundlich erwähnt. Nach 1213 ließ Fürst Kazimierz die Siedlung nach dem deutschen Recht anlegen. Der Bischof Jarosław aus Wrocław (Breslau) schenkte den Zisterziensern aus Lubiąż das nahe der Grenze zwischen Mähren und Schlesien gelegene Land, damit sie ein Kloster errichten können. Über 200 Jahre lang war das Dorf höchstwahrscheinlich ein Städtchen (1213-1430). Als Beweis dafür, dass das Dorf früher eine Stadt war, kann die Gerichtssiegel und das Wappen von Kazimierz aus der Mitte des 14. Jahrhunderts dienen. Als das Oppelner Fürstentum an Oberschlesien angeschlossen wurde, wollten die deutschen Mönche nicht mehr in Kazimierz bleiben und kehrten in ihre Heimat zurück.

Das winzige, schwach besiedelte Agrarstädtchen ohne Befestigungen wurde 1428 von den Hussiten zerstört.

Das älteste Bauwerk ist die Pfarrkirche aus dem 12. Jahrhundert sowie ein Gutshaus aus dem 16. Jahrhundert, zurzeit nicht bewohnt. Die ursprüngliche Kirche wurde 1428 verbrannt. Die folgende Kirche wurde mehrmals umgebaut und restauriert. Die derzeitige Barockkirche wurde 1775 errichtet (ein Andenken an Zisterzienser ist das Wappen über dem Seiteneingang der Kirche).

In Kazimierz gibt es archäologische Ausgrabungen: neolitische und der sorbischen Kultur.

Wersja XML