Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mochów

Brak opisu obrazka
Mochów

Mochów - wieś położona za rzeką Osobłogą. Nazwa wsi pochodzi podobno od drewnianych schowków, które okoliczna ludność budowała na bagnach nad rzeką w czasie najazdów tatarskich. Z połączenia słów "mom chów" powstał Mochów. Klasztor w Mochowie był drugą fundacją księcia Władysława Opolczyka po Jasnej Górze na ziemiach polskich. Z dokumentu fundacyjnego z roku 1388 dotyczącym założenia klasztoru pw. Trójcy Św. książę oddał paulinom równinę nad rzeka Osobłogą oraz wiele dóbr materialnych. W XIIIw. na terenie dzisiejszego klasztoru istniała drewniana kaplica, na miejscu której paulini wybudowali, również drewniany, klasztor i kościół. W roku 1428 ojcowie paulini zginęli z rąk husytów, a klasztor i kościół spalono. Dopiero w roku 1578 paulini powrócili do Mochowa. Obecny kościół pochodzi z I-szej połowy XVIIIw, przebudowany został w 1910-1911 roku., a zabudowania klasztorne z XVIIw.

W czasie potopu szwedzkiego do Mochowa przewieziono z Częstochowy cudowny obraz Matki Boskiej, przed którym prawie codziennie modlił się przebywający w Głogówku król Polski Jan Kazimierz. Po raz drugi Obraz Jasnogórski znalazł schronienie w Mochowie w 1705r., gdy do Częstochowy zbliżał się ze swoją armią szwedzki generał Stromberg. Po roku 1810, czyli po kasacie majątków kościelnych przez państwo pruskie, paulini opuścili klasztor.

W roku 1844 Oppersdorffowie wykupili klasztor i kościół i sprowadzili siostry boromeuszki, które urządziły tu szpital i prowadziły pracę charytatywną. W Mochowie przebywały one dziesięć lat do momentu kiedy to paulini ponownie powrócili do miejscowości. Na szczególną uwagę zasługuje również kapliczka - dzwonnica z I połowy XIX wieku oraz zegar słoneczny znajdujący się na prywatnym budynku mieszkalnym.

W Mochowie znajduje się neolityczne stanowisk archeologiczne (4500-1800 l.p.n.e.)

Brak opisu obrazka
Mochów

Der Name des Dorfes kommt von Holzverstecken, welche von der ortsansässigen Bevölkerung während der Tataren-Einfälle auf dem Moor errichtet wurden. Aus der Zusammensetzung von zwei Wörtern "mom chów" („Ich hab’ ein Versteck“) entstand Mochów.

Das Kloster in Mochów war die zweite nach Jasna Góra (Tschenstochau) Stiftung des Fürsten Władysław Opolczyk auf polnischen Gebieten. Aus der Stiftungsurkunde aus dem Jahr 1388, die sich auf die Gründung des Dreifaltigkeitsklosters bezieht, geht hervor, dass der Fürst die am Fluss Osobłoga gelegenen Gebiete an die Pauliner vergeben hatte. Im Jahre 1428 wurden die Pauliner durch die Hussiten getötet, das Kloster und die Kirche wurden verbrannt. Erst 1578 sind die Pauliner nach Mochów zurückgekehrt.

Während der ‘schwedischen Flut’ wurde nach Mochów das wunderbare Gottes Mutter Gemälde, vor dem der in Głogówek weilende König Jan Kazimierz betete. Das Gemälde von Jasna Gora fand 1705 zum zweiten Mal Unterschlupf in Mochów, als sich der schwedische General Stromberg mit seiner Armee Częstochowa (Tschenstochau) näherte. Nach 1810, d.h. nach der Übernahme des kirchlichen Vermögens durch Preußen haben die Pauliner das Kloster verlassen. 1844 haben die Oppersdorffs die Klostergebäude gekauft und die Borromäus-Schwester kommen lassen, welche hier ein Krankenhaus errichteten und gemeinnützige Tätigkeit führten.

Die heutige Kirche stammt aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in den Jahren 1910-1911 wurde sie umgebaut.

Besonders erwähnenswert ist auch die Kapelle–Glockenturm aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sowie eine Sonnenuhr, die sich auf einem Privatgebäude befindet.

In Mochów gibt es archäologische Ausgrabungen: neolitische und der sorbischen Kultur.

Wersja XML