Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Racławice Śląskie

Brak opisu obrazka
Racławice Śląskie

Nazwa pochodzi od imienia Racław, Radsław.

Pierwsze wzmianki pochodzą z XIII wieku, kiedy to Mongołowie zniszczyli wieś. Wówczas biskup z Ołomuńca osiedlił na tym terenie przybyszów z Frankonii i Turyngii.

Racławicki kościół wzmiankowany był już w roku 1371. Obecny wybudowany został w 1789r. Do końca II wojny światowej miejscowość znana była z cudownego obrazu Matki Boskiej Racławickiej (z przełomu XVI-XVIIw.). Obecnie w kościele znajduje się również obraz Matki Boskiej Buszczeckiej, przywieziony z Kresów Wschodnich w 1945r.

W roku 1633r. niedaleko Racławic Śl. wzniesiona została, przez Jana Jerzego Gotfryda Kotulińskiego, właściciela czeskich Pavlowic, na pamiątkę wycofania się wojsk szwedzkich, kolumna zwana „Słupem Szwedzkim”.

W 1798r. wieś otrzymała "Księgę Dt. Rasselwitz"(ówczesna nazwa Racławic), określającą prawa i obowiązki mieszkańców.

Nad rzeką Osobłogą w roku 1875r. wybudowano 130 metrowy wiadukt kolejowy, łączący Racławice z Raciborzem. Niedaleko Osobłogi znajduje się grobowiec rodu Cyrusów, jednych z bogatszych mieszkańców wsi.

W Racławicach znajdują się stanowiska archeologiczne: neolityczne i kultury łużyckiej.

Brak opisu obrazka
Racławice Śląskie

Der Name kommt vom Vornamen Racław, Radsław.

Die ersten urkundlichen Erwähnungen stammen aus dem 13. Jahrhundert, aus der Zeit, als die Mongolen das Dorf verwüsteten. Damals hatte der Bischof aus Olomouc (Olmütz) Ankömmlinge aus Franken und Thüringen ansiedeln lassen.

Die Kirche von Racławice ist bereits 1371 urkundlich erwähnt worden. Die heutige Kirche wurde 1789 errichtet. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges war die Ortschaft durch ihr wunderbares Gemälde der Gottes Mutter von Racławice bekannt (aus der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert). Zurzeit gibt es in der Kirche auch das Gemälde der Gottes Mutter Buszczecka, das aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten 1945 herbeigeschafft worden ist.

1633 wurde unweit von Racławice Śląskie die so genannte „Schwedische Säule” zum Andenken an den Ruckzug der schwedischen Truppen von Jan Jerzy Gotfryd Kotuliński, dem Besitzer der tschechischen Ortschaft Pavlowice errichtet.

1798 erhielt das Dorf das "Buch von Dt. Rasselwitz" (der damalige Name von Racławice), in dem Rechte und Pflichten der Bewohner festgelegt waren.

Am Fluss Osobłoga wurde 1875 eine 130m-lange Eisenbahnbrücke erbaut, welche Racławice mit Racibórz (Ratibor) verbunden hat. unweit des Flusses Osobłoga gibt es die Familiengruft des Geschlechts Cyrus, das zu den reichsten Dorfbewohnern gehörte.

In Racławice gibt es archäologische Ausgrabungen: neolitische und der sorbischen Kultur.

Wersja XML