Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szonów

Brak opisu obrazka
Szonów

Prace archeologiczne datują osadę już na VI-X wiek.

Pierwsze pisane informacje o wsi Szonovo, pochodzą z XII w. i mówią o ufundowanym przez Piotra Własta kościele. W 1335r. nuncjusz apostolski pisze o kościele parafialnym pw. św. Jadwigi w Szonowie.

Obecny kościół wybudowano w 1580 roku. Był on wielokrotnie palony i odbudowywany. W kaplicy południowej znajduje się ołtarz barokowy z XVI wieku, a w nim późnogotycka rzeźba św. Jana Chrzciciela.

Najtragiczniejszym okresem dla Szonowa był wiek XVII, kiedy to przemarsze wojsk w czasie wojny zubożały ludność, a pomór w 1645 roku prawie całkowicie wyniszczył ludność słowiańską. Wówczas to Hrabia Oppersdorff, po wojnie trzydziestoletniej, przesiedlił na te urodzajne tereny osadników niemieckich z Westfalii. W 1520 roku w Szonowie wybuchł bunt przeciwko kolegiacie w Głogówku, a w 1774 kolejny, tym razem przeciwko Oppersdorffom. Chłopi sprzeciwili się wtedy płaceniu tzw. podatku solnego.

W Szonowie znajdują się stanowiska archeologiczne: neolityczne i kultury łużyckiej.

Brak opisu obrazka
 Szonów

Archäologische Arbeiten datieren die Entstehung der Siedlung bereits auf das 6.-10. Jahrhundert.

Die ersten schriftlichen Angaben über das Dorf Szonovo stammen aus dem 12. Jahrhundert und handeln über die von Piotr Włast gestiftete Kirche. 1335 schreibt der Apostolische Nuntius über die Sankt-Hedwig-Pfarrkirche in Szonów.

Die heutige Kirche wurde 1580 erbaut. Sie ist mehrmals verbrannt und wieder aufgebaut worden. In der Südkapelle gibt es einen Barockaltar aus dem 16. Jahrhundert mit einer spätgotischen Johannes der Täufer Skulptur.

Die tragischste Periode war für Szonów das 17. Jahrhundert, als die Bevölkerung in Folge der Truppendurchzüge während des Krieges verarmte und die Pest von 1645 die slawische Bevölkerung fast vollständig ausrottete. Damals, nach dem Dreißigjährigen Krieg ließ der Graf Oppersdorff deutsche Siedler aus Westfalen auf diesen fruchtbaren Gebieten umsiedeln. 1520 kam es zu einer Auflehnung gegen die Stiftskirche von Głogówek, und 1774 zu einer weitren, diesmal gegen die Oppersdorffs. Die Bauern weigerten sich damals die so genannte Salzsteuer zu entrichten.

In Szonów gibt es archäologische Ausgrabungen: neolitische und der sorbischen Kultur.

Wersja XML