Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Twardawa

Brak opisu obrazka
Twardawa

Założona najprawdopodobniej przez szlachcica Jerzego Twardawę, od nazwiska którego miejscowość wzięła swoją nazwę.

Pierwsze wzmianki w kronice parafialnej pochodzą z 1629r.. Od tego okresu do roku 1790 są to tylko streszczenia z poprzednich ksiąg. Ksiądz Georg Dameck lub wg innych zapisów w tej samej kronice ks. Jerzy Dameck (proboszcz w latach 1786-1838) rozpoczął pisanie kroniki parafialnej. W kronice wymieniono ponad sto osób: księży, chłopów, ogrodników, itp. Szkoła w Twardawie powstała w XVIII w. Wtedy to powstał stary budynek szkoły, w którym do 1850 r. uczyły się dzieci z Twardawy i okolicznych wiosek. Najstarszym obiektem jest kościół parafialny pw. św. Małgorzaty. Pierwsza historyczna wzmianka o kościele pochodzi z 13.07.1305r. Obecny zbudowany lub odbudowany, po pożarze w 1603r., z wieżą z 1799r. W kościele znajdują się obrazy malowane na desce: Ukrzyżowanie, Zmartwychwstanie – II poł. XVIw. oraz Wniebowstąpienie – XVIII-XIXw.

W Twardawie znajdują się stanowiska archeologiczne kultury łużyckiej.

Brak opisu obrazka
Twardawa

Gegründet höchstwahrscheinlich vom Edelmann Jerzy Twardawa, von dessen Namen der Ortsname kommt.

Die ersten Erwähnungen in der Pfarrchronik stammen aus dem Jahr 1629. Seit dieser Zeit bis zum Jahr 1790 sind es nur Zusammenfassungen aus früheren Büchern. Der Priester Georg Dameck bzw. Jerzy Dameck, laut anderen Eintragungen in derselben Chronik, Pfarrer in den Jahren 1786-1838, begann die Pfarrchronik zu schreiben. In der Chronik werden über Hundert von Personen erwähnt: Priester, Bauer, Gärtner usw. Die Schule in Twardawa ist im 18. Jahrhundert entstanden. Zu jener Zeit wurde das alte Schulgebäude errichtet, in dem bis 1850 Kinder aus Twardawa und benachbarten Dörfern unterrichtet wurden. Das älteste Bauwerk ist die Sankt-Margareta-Pfarrkirche. Die erste historische Notiz über die Kirche stammt vom 13.07.1305. Die heutige Kirche wurde nach dem Brand im Jahr 1603 gebaut bzw. wiederaufgebaut, der Turm stammt aus dem Jahr 1799. In der Kirche gibt es Holzgemälde: die Kreuzigung, Auferstehung aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts sowie die Himmelfahrt – aus dem 18.-19. Jahrhundert.

In Twardawa gibt es archäologische Ausgrabungen der sorbischen Kultur.

Wersja XML