• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Gminy Głogówek
Menu turystyki
BIP

Konkurs ofert - HPV

Na podstawie art. 48b ust. 1, 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 1510 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 stycznia 2019 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)” na lata 2019-2021

 

BURMISTRZ GŁOGÓWKA

 

OGŁOSZA KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ W ROKU 2019

 

I. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi w roku 2019   „PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV)” NA LATA 2019-2021  w zakresie:

- działań informacyjno-edukacyjnych,

-działań związanych z realizacją cyklu szczepień dziewcząt z rocznika 2005 i 2006 zamieszkałych na terenie Gminy Głogówek chroniących przed zakażaniami wirusami brodawczaka ludzkiego HPV według schematu 2-dawkowego dla dziewcząt urodzonych w roku 2006 i 3-dawkowego dla dziewcząt urodzonych w roku 2005 zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

 

Przedmiot konkursu obejmuje w szczególności:

 1. Działania informacyjno-edukacyjne: edukacja zdrowotna w zakresie pierwotnej profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego obejmująca:
 1. przygotowanie i rozdysponowanie materiałów edukacyjnych na temat ryzyka zakażeń   i zachorowań z powodu wirusa brodawczaka ludzkiego oraz zalecanych szczepień ochronnych;
 2. przeprowadzenie na terenie szkół na terenie Gminy Głogówek prelekcji/pogadanek

dla wszystkich  dziewczynek i chłopców z rocznika 2005 i 2006;

 1. zorganizowanie otwartych spotkań edukacyjno – informacyjnych dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci objętych programem ze specjalistami medycyny.
  1. Działania związane z realizacją cyklu szczepień:
 1. uzyskanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na szczepienie    

dzieci objętych programem;

                  b) kwalifikacja lekarska do szczepień;

                  c) zakup szczepionki i wykonanie szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniu HPV

zgodnie z zaleceniami producenta ( 3 dawki dla rocznika 2005 i 2 dawki dla

rocznika 2006 );

 1. dokonanie stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepień

w dokumentacji medycznej.

 

Program dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogówku www.glogowek.pl

 

II. ADRESACI KONKURSU:

 

Oferty na realizację zadania mogą składać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn.zm. ) spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

 

 

III. BENEFICJENCI SZCZEPIEŃ: dziewczęta z rocznika 2005 i 2006, mieszkanki gminy Głogówek. Zakładana liczba beneficjentów 106 osób.

 

IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH przeznaczona na realizację programu w 2019 roku – 70 200,00 zł.

V. ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ.

1. Podmioty uczestniczące w konkursie ofert i ubiegające się o środki z budżetu gminy na realizację programu polityki zdrowotnej powinny spełniać następujące warunki:

 1. Opracować ofertę uwzględniając zadania realizowane w ramach programu podane w ogłoszeniu. Przy opracowaniu oferty należy uwzględnić wszystkie przedsięwzięcia do realizacji.
 2. Złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą realizację programu w sposób efektywny i terminowy.
 3. Posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe i sprzętowe do realizacji programu.

 

 2. Termin i sposób składania ofert:

 

 1. Kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr EOZ.29.2019                                                      Burmistrza Głogówka z dnia 12 lutego 2019 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019 r. do godz.15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego                                             w Głogówku ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek  / I piętro – sekretariat / lub przesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu oferty w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku do godz.15.00 ). W przypadku złożenia oferty w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub drogą pocztową wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ KONKURS OFERT - PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV)”
 2. Oferty muszą być podpisane przez osoby(ę) uprawnione(ą). Uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

4) Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) upoważnione(ą) do podpisania oferty.

 

3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

 

 1. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty zakończenia składania ofert.
 2. Oferty spełniające wymogi formalne, opiniowane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Głogówka.
 3. Dopuszcza się możliwość składania wyjaśnień przez oferentów w zakresie złożonej oferty i realizacji programu.
 4. Dopuszcza się możliwość realizacji programu przez kilku realizatorów.
 5. Konkurs może zostać rozstrzygnięty również w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
 6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na program, przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 7. Ocenie merytorycznej podlegają oferty spełniające wymogi określone w ogłoszeniu.
 8. Ocena oferty obejmuje w szczególności:
 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, po ocenie merytorycznej, jest cena.

 

 

4. Postanowienia końcowe

 

 1. Od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nie przysługuje odwołanie.
 2. Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.glogowek.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogówku www.glogowek.pl.
 4. Ramowy wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Termin realizacji programu rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i upływa nie później niż do 20.12.2019 roku.
 6. Podmiot, który uzyskał środki finansowe z budżetu gminy na realizację programu zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania merytoryczno-finansowego z wykonanego programu.
 7. Dodatkowych informacji na temat realizacji programu udziela Referat Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia tel. 77 4069 920 email: ,

 

 1. Załączniki do ogłoszenia:

- Szczegółowe warunki konkursu – załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr EOZ.29.2019 Burmistrza Głogówka z dnia 12 lutego 2019 r.

- wzór formularza ofertowego – załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr EOZ.29.2019 Burmistrza Głogówka z dnia 12 lutego 2019 r.

- wzór umowy – załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr EOZ.29.2019  Burmistrza Głogówka z dnia 12 lutego 2019 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Zdrowotnego w 2019 r..pdf
PDFOgłoszenie konkursu - Załącznik nr 1 do Zarządzenia.pdf
DOCXSzczegółowe warunki - Załącznik nr 2 do Zarządzenia .docx
DOCOferta - Załącznik nr 3 do Zarządzenia .doc
DOCUmowa - Załacznik nr 4 do Zarządzenia .doc
DOCXZałącznik nr 1 do umowy .docx
DOCXZałącznik nr 2 do umowy .docx
DOCXZałącznik nr 3 do umowy.docx


Gmina Głogówek
ul. Rynek 1
48-250 Głogówek
tel. 77 40 69 900
fax 77 40 69 906
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2962098
w tym miesiącu: 33696
dzisiaj: 1651